Начало » Новини » Коментари
12.04.2023 г.

До 1,16 милиона лева е таванът за проекти в напояване, финансирани по ПВУ

Втора част - методика
До 1,16 милиона лева е таванът за проекти в напояване, финансирани по ПВУ

sinor.bg

В два поредни текста Синор.бг информира читателите с методиката, по която те могат да кандидатстват с поректи за инвестиции в напояване, финансирани по процедура BG-RRP-6.005- „Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства“, от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В първия текст подробно разяснихме как ще се извърва оценката и контрола при изпъленнието на проекти. В този текст ще се спрем на финансирането и оценката на проектите.

Първи текст за инвестициите в напояване - изпълняват се до 30 юни 2025 г. 

Минималният размер на проектите, подавани от един кандидат, е 30 000 лв. без ДДС, а максималната стойност е 1 160 000 лв. без ДДС. Като този таван не трябва да надвишава размера, посочен в т. 2, за кандидатите, които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). Финансовата помощ за одобрените инвестиции ще бъде до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Останалите 50% се съфинансират от кандидатите.

По настоящата процедура се подпомагат инвестиции, след чието внедряване стопаните ще осигурят по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Подпомагат се ПИИ, представени от земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство. За да подлежат на подпомагане по реда на настоящата процедура, кандидатите представят таблица на заявените разходи, съгласно Приложение Б-5 - Основна информация за проектното предложение. Техническите характеристики, параметрите и капацитетът на активите, за които се кандидатства за финансово подпомагане, трябва да съответстват на отглежданите култури и животни в стопанството, като кандидатът доказва това съответствие, чрез обосновка в Приложение Б-5. За проекти с инвестиции в напоителни системи обосновка в Приложение № Б-5 е съгласно представен инженерен проект по точка 14.

Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в  растениевъдно стопанство, размерът на отглежданите площи се доказва чрез регистрация в ИСАК на кандидата или справка за дейността на кандидата за стопанската 2022/2023 година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. В случаите за вида и броя на отглежданите животни се доказва чрез служебна справка, извършена от ДФ „Земеделие“ в Регистър животни и пчелини към дата на подаване на ПИИ.

Допустими са дейности за строително-монтажни работи (СМР), по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), за които се издават разрешения за строеж и/или за преместваеми обекти, разрешения за поставяне, издадени в съответствие със ЗУТ. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за напоителни системи, ако:

1. са в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто териториален обхват ще се извършват инвестициите;

2. кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо разрешително за водовземане за изграждане, реконструкция или модернизация на съоръжение за водовземане по ЗВ и се изпълняват параметрите и условията в разрешителното;

3. са налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции в рамките на проектното предложение;

4. има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от ЗООС и/или ЗБР, или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.

Kогато дейностите засягат подземни и повърхностни водни обекти, чието състояние е определено като недобро в съответния план за управление на речните басейни по причини, свързани с количеството на водите, или ако най-съвременните оценки на уязвимостта и риска, свързани с климата, са установили, че засегнатите водни обекти с добро състояние могат да загубят състоянието си по причини, свързани с количеството на водите, причинени от въздействието на изменението на климата, трябва да се постигне ефективно намаляване на потреблението на вода, допринасящо за постигането на добро състояние на тези водни обекти, както е посочено в член 4, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО.

Инвестиции за рехабилитация на съществуващи напоителни системи са допустими, при условие че:

1. Инвестицията в подобряване на съществуваща „напоителна инсталация“ или елемент от „напоителна инфраструктура“ се оценява предварително за осигуряване на икономии на вода, отразяващи техническите параметри на съществуващата инсталация или инфраструктура;

2. Когато водните обекти вече са под натиск – финансирането на подобрения на съществуващи инсталации в стопанството следва да води до ефективно намаляване на потреблението на вода;

Тези условия не се прилагат за инвестиции, свързани само с енергийна ефективност на съществуващо съоръжение, инвестиции за съоръжения за съхранение на вода или за инвестиции, които използват само рециклирани води, които не засягат басейн от подпочвени или повърхностни води. Изпълнението на дейностите е свързано с потенциални икономии и ефективно намаляване на потреблението на вода, измерено в проценти, с което се гарантира, че е налице ефективно намаляване на количеството вода, протичащо през оборудването, спрямо равнищата през периода 2014—2020 г. и съответно се избягва отстъпление от равнището на амбиции по отношение на опазването на околната среда:

1. Процентът на потенциалните икономии на вода трябва да бъдат най-малко 5 %, ако техническите параметри на съществуващата инсталация или инфраструктура вече гарантират (преди инвестицията) висока степен на ефективност, и най-малко 25 %, ако настоящата степен на ефективност е ниска, и/или за инвестиции, които се извършват в райони, където икономиите на вода са най-необходими, за да се гарантира постигането на добро състояние на водите;

2. Процентът на ефективно намаление на потреблението на вода е, на нивото на инвестицията като цяло, най-малко 50 % от потенциалната икономия на вода, осигурена от инвестицията в съществуващата напоителна инсталация или елемент от инфраструктурата;

3. Икономиите на вода трябва да отразяват нуждите, посочени в плановете за управление на речните басейни, произтичащи от Директива 2000/60/ЕО;

4. Подкрепа за инвестиции в използването на рециклирана вода  като алтернативно водоснабдяване може да се предостави само ако снабдяването и използването на такава вода съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/741 на Европейския парламент и на Съвета.

Финансовата подкрепа по направление "Инвестиции, свързани с ефективно управление на води в земеделските стопанства" се предоставя само за дейности, които гарантират, че въздействието върху водните обекти е такова, че се очаква те да запазят добро състояние след инвестициите, като се вземат предвид бъдещите прогнози за въздействието на изменението на климата в редица сценарии.

Допустимите разходите за подпомагане по тази процедура са материални инвестиции за:

1. Доставка и монтаж на напоителни/поливни системи (или елементи от тях), включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване, пивоти, тръбно-ролково оборудване, водни помпи и помпени станции, генератори, филтри, тръби, маркучи и други системи/оборудване/елементи от тях и други, използвани в процеса на напояване.

2. Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода - резервоари, цистерни и др.

3. Доставка и монтаж на оборудване за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения.

4. Доставка и монтаж на други активи, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделската дейност.

5. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода за напояване; 

6. Доставка и монтаж на оборудване/съоръжения за прилагане на технологии за пестене на вода в животновъдството.

7. Доставка и монтаж на автоматизирани системи за поене, контейнери с преливници за дъждовна вода (от улуците) и др.

8. Доставка и монтаж на инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води.

За проекти с инвестиции в напоителни системи трябва да има разработен инженерен проект от инженер, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи за напояване. Този проект трябва да показва наличие на съществуващо или предвидено ново измервателно устройство на потреблението на вода в земеделското стопанство и изпълнение на посочените условия в т. 8 до т. 13. За инвестиции в животновъдни стопанства инженерният проект трябва да показва изпълнение на посочените условия в т. 8 до т. 13. Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на инвестиционното предложение по отношение съответствието му с ПУРБ и Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е издадено от съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва инвестицията.

Изключително ВАЖНО е да се знае, че дейностите ще бъдат подкрепени с публични средства, ако са съобразени с принципа за „ненанасяне на значителна вреда“ (ПНЗВ/DNSH), съгласно Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088. За да удостоверите това, следва да попълните информацията в Приложение Б-4 - Формуляр за самооценка - ПНЗВ, попълнен съгласно Приложение А-5 - Указания за попълване по ПНЗВ - Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“.

Дейностите и разходите по проекта са допустими за подпомагане, ако са извършени след подаване на проектното предложение. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз.

Кои дейности няма да се подпомагат по тази процедура

В случай на напояване — не се допускат за подпомагане инвестиции, които засягат басейни на подпочвени или повърхностни води, чието състояние попада в категория, по-ниска от „добро състояние“ в съответния план за управление на речен басейн, по причини, свързани с количеството на водата, както и инвестициите, които водят до нетно увеличение на поливните площи, оказващи въздействие върху даден басейн на подпочвени или повърхностни води.

Финансова помощ не се предоставя за проектни предложения, включващи инвестиции, които не отговарят на Европейското и национално законодателство. Дейности, които не са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и за които не е представена самооценка относно принципа за ненанасяне на значителна вреда (DNSH) в Приложение № Б-4 - Формуляр за самооценка - ПНЗВ - Формуляр за самооценка относно съблюдаване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“, попълнен съгласно Приложение № А-5 - Указания за попълване по ПНЗВ - Указания относно спазване на „Принципа за ненанасяне на значителни вреди“.

Не се допуска и двойно финансиране за един и същ разход по проекта по ПВУ и другите инструменти - ще се извършва контрол на краен получател на ниво тип на инвестицията. Бенефициент, получил подкрепа за даден тип инвестиция по ПРСР, няма да бъде допустим за подпомагане за същия тип инвестиция по ПВУ. Бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход няма да може да получи финансова помощ за същия тип инвестиция по Стратегическия план.

Няма да бъдат подпомагани всички дейности, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване. Няма да бъдат подпомагани разходи за инвестиции, насочени към привеждане в съответствие с изискванията на действащото законодателство.  Няма да бъдат подпомагани дейности, свързани с преработка на селскостопански продукти 

Подробно са изредени кандидатите, които са недопустими за участие в тази процедура. Освен фирми в несъстоятелност или ликвидация не могат да кандидатстват още фирми, сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; които са преустановили дейността си; които са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; които са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; за които е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

Недопустими са още кандидати с публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на кандидата и Столична община, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията. Това не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

Не могат да кандидатстват също и фирми, за които е установено, че:

* са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

* не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

* е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда, или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

* не са изпълнили решение на Европейската комисия с разпореждане за възстановяване и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане, когато това е приложимо, по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи и не е възстановило изцяло неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ;

* лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

1) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза (т. 1), в друга държава членка или трета страна;

Извън кандидатстването са и лица, които представляват кандидата, и е налице конфликт на интереси, във връзка с процедурата за предоставяне на средства, който не може да бъде отстранен;

Същото се отнася и до лицата, които представляват кандидата, са опитали да:

* повлияят на вземането на решение от страна на ДФЗ, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

* получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на средства;

* при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ДФЗ или Министерство на земеделието.

ВАЖНО: По отношение на съответствието с посочените обстоятелства, при кандидатстване се декларира от кандидатите в Декларация при кандидатстване (Приложение № 4), а преди сключване на договори за финансиране с одобрените кандидати, съответствието им ще се проверява чрез извършване на съответните служебни и документални проверки.

Когато кандидата се представлява от няколко лица „заедно и поотделно“ или „поотделно“ и формулярът за кандидатстване съгласно т. 3 от раздел 20 не се подписва от всички,  декларацията се разпечатва и подписва от всички лица, които не са подписали формуляра. Приложение № Б-1 Декларация при кандидатстване се подписва и от всички представляващи кандидата, когато ПИИ се подава от упълномощено лице, както и от представляващите съдружници в кандидата.

Не са допустими за подпомагане кандидати, които са в затруднено положение съгласно чл. 1, точка 5 от Регламент (ЕС) №  2022/2472 на Комисията от 14 декември 2022 година относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюза.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по предложения за изпълнение на инвестиции, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

По отношение обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54 от ЗОП кандидатът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Хипотезите, при които може да се доказва надеждност, съответно да се издаде документ за потвърждаване на надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.

До 1,16 милиона лева е таванът за проекти в напояване, финансирани по ПВУ
7607
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Мелиоративните мрежи в Украйна станаха със статут на недвижим имот
Решения на мониторинговия комитет
Със 17-та промяна на ПРСР новите 50 млн. евро по подмярка 4.1 са изцяло за напояване
УС на ДФЗ
Отпускат се 16 млн. лева за напояване на земеделски култури
Важно за фермерите!
EК одобри 16 млн. лв. българска държавна помощ за напояване през 2024 г.
Разкриха измама на стойност 1,7 млн. евро, свързана с проекти за напоителни системи
Въпреки радостта на овощарите от обилния цъфтеж
Проблемите с водата и липсата на работна ръка застрашават реколтата от плодове
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини