Начало » Новини » Коментари
16.03.2023 г.

Ето кои интервенции по директните плащания не може да заявявате едновременно!

Важно за фермерите!
Ето кои интервенции по директните плащания не може да заявявате едновременно!

sinor.bg

В първия текст от проектонаредбата за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни, по която до 22 март т.г. все още вървят обсъждания, Синор.бг ви запозна с квалифицирания електронен подпис, който от 2025 г. става задължителен. Вторият текст е посветен на онези регулации в наредбата, които указват точно кои от интервенциите не може да дублирате при заявяването. Всички кандидати, които са заявили плащане по основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ, старото СЕПП), в частта (плащане за малки земеделски стопани – (ДЗС), не могат да заявят през същата кампания интервенциите за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост – (ДП-ОПДУ) и допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани – (МЗС). Те нямат право да заявяват и всички интервенции, включително и екосхемите, посочени от точка 5 до точка 32 в наредбата – до преходната национална помощ. По сигнал на директора на "Директни плащания" Аделина Стоянова Синор.бг коригира некоректно подадената първоначално информация. Припомняме, че до сряда може да давате предложения по проектонаредбата.

Наредбата за директни плащания - първи текст

По отношение на стопаните, които тази година са заявили интервенцията по обвързаното с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци в планинските райони – (ИЗП-пл), не могат да кандидатстват през същата кампания за останалите интервенции по обвързаното с производството подпомагане.

При заявяване на основното подпомагане на доходите за устойчивост ОПДУ, за което получават подпомагане, земеделците не могат да заявяват едни и същи парцели и по следните важни интервенции, основно при екологичните схеми. Екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ) и екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП), за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП). Те не могат също да подават заявления по интервенциите за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – (ХЖ-АМР); за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); за традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша) и за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали). Забранено е кандидатстването и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) - за зони, където има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

Първи текст по наредбата за подаване на заявленията - КЕП 

При заявяване за подпомагане на интервенции по основното подпомагане на доходите за устойчивост, където се получава подкрепа, земеделците не могат да дублират едни и същи парцели по други интервенции като - екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (еко-ЗВПП); както и за биологично растениевъдство, а също по интервенциите за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) и за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт. Не могат да кандидатстват и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) - за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

Срокове за изчистване на наддекларираните площи

Ако сте заявили подпомагане на интервенции по основното подпомагане на доходите за устойчивост, нямате право да заявявате същите площи по следните други екосхеми - за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП); по схемата за биологично растениевъдство, за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) и за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – (ПРЗТ). Не могат да кандидатстват и за Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) - за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове

Не може да заявявате едни и същи парцели и при екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП), както и при традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша) плюс за първите две години по поетия многогодишен ангажимент по интервенцията за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали).

При базовото плащане ОПДУ, което е надграждащо,  не може със същите парцели да дублирате интервенции за биологично производство с екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП), за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ). Не можете да получавате подпомагане и за за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) плюс тези за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – (ПРЗТ). Не се отпуска субсидиране за хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – (ХЖ-АМР) и за използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ). Забранено е кандидатстването и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000) – за защитените зоните, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

При очертаване на основното плащане на площ ОПДУ същите площи не могат да се заявяват по другите две интервенции за биологично пчеларство или за насърчаване на естественото опрашване.

Когато чертаете за основното плащане ОПДУ, същите площи няма не може да се дублират за следните интервенции - за отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП), както и за екосхемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП) и за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП), както и за биологично растениевъдство. Не заявявате още по интервенцията за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт и за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); а също и за зоните в „Натура 2000” - за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

Не трябва да заявявате едни и същи площи заедно с насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ), заедно с биологично растениевъдство и Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ) и опазването на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ).

Забрана за комбинация на едни и същи площи има и при съчетаване на интервенциите за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); с насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ); с биорастениевъдство и с подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП).

Нямате право да чертаете едни и същи площи за традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша); зоните в НАТУРА 2000, плюс двете екосхеми за биологично земеделие (селскостопански животни) (Еко-БЖ) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП).

Извън базовото плащане ОПДУ същите площи не може да се очертават за интервенциите по възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали) при първите две години по поетия многогодишен ангажимент по интервенцията; за поддържането на местообитанията на червеногушата гъска (Branta ruficollis), Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи – (ПМ-ОВМ) и по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП); Забранено е също едни и същи площи да се очертават и за всички интервенции по обвързаното подпомагане, включени от точка 16 до точка 23 в наредбата. 16. Става въпрос за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – (ИП); за доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване – (ИП-Н); за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) – (ИЗ-ДККП); за зеленчуци (пипер) – (ИЗ-П); за зеленчуци (лук и чесън) и  картофи за нишесте – (ИЗ-КЛЧ); за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – (ИЗ-МЗДП); за оранжерийно производство – (ИОП) и за плодове и зеленчуци в планинските райони – (ИЗП-пл).

Кандидатите за подпомагане, които изпълняват поети многогодишни ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат" от ПРСР 2014 – 2020, не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент със заявените парцели по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)“ по еко схемите за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ); и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП); а също и по традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша) и за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали).

Не могат също да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент парцели, заявени по направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, с екосхемите за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ) и за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи – (Еко-ПЗП); както и интервенциите за традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша), за възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали) и за плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000 – (Н2000).

При поети многогодишни ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат" не могат да се заявяват и парцели по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“ по интервенциите за билогично растениевъдство, за подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП); за насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ) и за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ).

Същото се отнася също за заявените животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ и интервенцията за опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство.

Кандидатите за подпомагане, които изпълняват поети многодишни ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020, не могат да заявяват за подпомагане до края на периода на изпълнение на многогодишния ангажимент:

* Площи, заявени по мярката парцели по еко схемите по екосхемите за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ); за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП); за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ).

* Не могат да се заявяват също и за интервенциите за биологично растенивъдство с eкохемите за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване – (Еко-ЗВПП)q за намаляване използването на пестициди – (Еко-НИП) и за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми – (Еко-ГТ); както също за подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство – (СИП) и за намалението на употребата на продуктите за растителна защита и торове през контрол в краен продукт – (ПРЗТ); за насърчаване на естественото опрашване – (опрашване); за използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия – (СККУ) и за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство – (СЗМ); за традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (паша), за Възстановяване и поддържане на деградирали пасищни територии – (ПЗП-деградирали) и зоните в НАТУРА 2000, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.

* Площите с биокултури не трябва да се заявяват също и по интервенциите на екосхемата за биологично земеделие (селскостопански животни) – (Еко-БЖ) и за Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност – (ХЖ-АМР). Не може да да се заявяват също и пчелните семейства, за които се кандидатства по двете интеревнеции – за биологично пчеларство и за насърчаване на естественото опрашване – (опрашване).

Ето кои интервенции по директните плащания не може да заявявате едновременно!
58830
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини