Начало » Новини » Коментари
29.09.2021 г.

Кои инвестиции ще се определят като екологични и устойчиви?

Според европейския регламент
Кои инвестиции ще се определят като екологични и устойчиви?

Да превърнем биоотпадъците в пелети Снимка: sinor.bg

За българските фермери регламентът за екологичните инвестиции, подготвен през 2020 г., трябва да стане настолната книга, която администрацията не само да разгласява, но и да разяснява, преди България да подготви своя Стратегически план за развитието, който трябва да се внесе за одобрение в Европейската комисия в началото на януари 2022 г. Синор.бг синтезира основната част от този документ, така че терминът „устойчиви инвестиции” да получи конкретика. Защото с този регламент се определят критериите, по които администрацията ще решава дали предлаганите от бизнеса икономически дейности се квалифицират като екологично устойчиви по отношение на дадена инвестиция.

Във връзка с постигането на целите за устойчиво развитие в ЕС беше създаден Европейски фонд за стратегически инвестиции, който  допринесе за ефективното насочване на частните инвестиции успоредно с публични средства към устойчиви инвестиции. С Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета за инфраструктурните и иновационните проекти по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции се определя целеви дял от 40 % за инвестиции в областта на климата.

За да се установи дали дадена икономическа дейност е екологично устойчива, следва да бъде определен изчерпателен списък с екологични цели. Шестте екологични цели, които настоящият Регламент обхваща, са следните: смекчаване на изменението на климата; адаптиране към изменението на климата; устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; преход към кръгова икономика; предотвратяване и контрол на замърсяването и опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и екосистемите.

За да се преодолеят съществуващите пречки пред функционирането на вътрешния пазар и да се предотврати появата им в бъдеще, от държавите членки и Съюза следва да се изисква да използват общо понятие за екологично устойчиви инвестиции, когато определят изискванията на национално равнище и на равнището на Съюза по отношение на участниците на финансовите пазари или емитентите за целите на маркировката на финансовите продукти или корпоративните облигации, които са предлагани като екологично устойчиви.

За да се избегне фрагментирането на пазара и накърняването на интересите на потребителите и инвеститорите като резултат от различаващите се концепции за екологично устойчиви икономически дейности, националните изисквания, които участниците на финансовите пазари или емитентите трябва да спазват при предлагането на финансови продукти или корпоративни облигации като „екологично устойчиви“, то те следва да се основават на единни критерии за екологично устойчиви икономически дейности, четем в регламента. Това са не само участниците на финансовите пазари, предлагащи екологично устойчиви финансови продукти, и нефинансовите дружества, които емитират екологично устойчиви корпоративни облигации.

Защо парите за напояване изчезнаха от Плана за възстановяване и устойчивост

С цел да се избегне накърняване на интересите на инвеститорите, лицата, управляващи фондове, и институционалните инвеститори, които предлагат финансови продукти, следва да оповестяват по какъв начин и до каква степен те използват критериите за екологично устойчиви икономически дейности при определянето на екологичната устойчивост на своите инвестиции.

Оповестената информация следва да даде възможност на инвеститорите да разберат какъв е процентният дял на инвестициите в основата на финансовия продукт, които са в екологично устойчиви икономически дейности, от всички инвестиции в основата на същия финансов продукт, като по този начин ще позволи на инвеститорите да разберат степента на екологична устойчивост на инвестициите.

Когато инвестициите в основата на финансовия продукт са в икономически дейности, които допринасят за постигането на екологична цел, в оповестената от тях информация следва да бъде посочена екологичната цел или цели, за които допринася инвестицията в основата на финансовия продукт, както и как и до каква степен инвестициите в основата на финансовия продукт финансират екологично устойчиви икономически дейности, включително подробности за съответните съотношения на спомагащите дейности и на дейностите, които допринасят за прехода.

Комисията следва да определи информацията, която трябва да бъде оповестявана за тази цел. Тази информация следва да даде възможност на компетентните национални органи лесно да проверяват спазването на посоченото задължение за оповестяване и да осигуряват неговото спазване в съответствие с приложимото национално право. Когато участниците на финансовите пазари не се съобразяват с критериите за екологична устойчивост на инвестициите, те следва да представят декларация за това. За да се предотврати заобикалянето на задължението за оповестяване, то следва да се прилага и при финансови продукти, които се предлагат като стимулиращи екологични характеристики, включително финансови продукти, които имат за цел опазване на околната среда в широкия смисъл на думата.

Отпадните води и тяхната повторна употреба

По отношение на кръговата икономика в регламента се посочва, че има различни начини, по които дадена икономическа дейност може да допринесе значително за постигането на екологичната цел за преминаване към кръгова икономика. Тя би могла например да повиши трайността, възможността за поправка, усъвършенстване и повторна употреба на продуктите, или би намалила използването на ресурси чрез проектиране и избор на материалите, улесняване на търсенето на ново предназначение, разглобяването и деконструирането в сектора на строителството и поддръжката на сгради, по-специално с оглед на намаляване на използването на строителни материали и насърчаване на тяхното повторно използване.

Тя би могла също да допринесе съществено за постигането на екологичната цел за преход към кръгова икономика чрез развитието на бизнес модели на „продукта като услуга“ и на кръгови вериги за създаване на стойност с цел продуктите, компонентите и материалите да са винаги максимално полезни и да имат максимална стойност колкото е възможно по-дълго. Намаляването на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия жизнен цикъл, включително чрез замяната им с по-безопасни алтернативи, следва да бъде най-малкото в съответствие с правото на ЕС. Дадена икономическа дейност може да допринесе значително за постигането на екологичната цел за преход към кръгова икономика и чрез намаляване на хранителните отпадъци в процесите на добив, преработка, производство и разпространение на храна.

Като се имат предвид специфичните технически подробности, необходими за оценка на въздействието на дадена икономическа дейност върху околната среда, и бързо променящият се характер на науката и технологиите, критериите за екологично устойчиви икономически дейности следва да бъдат редовно адаптирани, за да отразяват тези промени. За целта Комисията следва да определи подробни и калибрирани технически критерии за проверка на различните икономически дейности въз основа на техническия принос на многостранната платформа за финансиране за устойчиво развитие.

Някои икономически дейности имат отрицателно въздействие върху околната среда и чрез намаляването на това негативно въздействие може да се постигне съществен принос за една или повече екологични цели. За тези икономически дейности е целесъобразно да се установят технически критерии за проверка, които изискват значително подобряване на екологичните показатели в сравнение, наред с другото, със средните стойности за сектора, но които същевременно позволяват да се избегнат вредни за околната среда обвързващи ефекти, включително обвързващи ефекти, свързани със зависимостта от високи въглеродни емисии, по време на икономическия жизнен цикъл на финансираната икономическа дейност.

Тези критерии следва да отчитат и дългосрочното въздействие на съответната икономическа дейност.

Дадена икономическа дейност не следва да се квалифицира като екологично устойчива, ако причинява повече вреди за околната среда, отколкото ползи. С техническите критерии за проверка следва да бъдат определени минималните изисквания, необходими за избягване на значителни вреди по отношение на други цели, включително като се използват за основа всякакви минимални изисквания, установени в правото на Съюза. Когато определя и актуализира техническите критерии за проверка, Комисията следва да гарантира, че тези критерии се основават на наличните научни доказателства, разработват се при отчитане на съображения, свързани с жизнения цикъл, включително налични оценки на жизнения цикъл, и се актуализират редовно. Когато научната оценка не позволява да се определи риск с достатъчна надеждност, следва да се приложи принципът на предпазните мерки, заложени с ДФЕС.

Определена икономическа дейност се квалифицира като допринасяща съществено за смекчаване на изменението на климата, когато тази дейност допринася съществено за стабилизиране на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса в климатичната система, в съответствие с дългосрочната цел по отношение на температурата съгласно Парижкото споразумение чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове или повишаване на поглъщанията на парникови газове, включително чрез производствени или продуктови иновации посредством:

а) производство, пренос, съхранение, разпределение или използване на енергия от възобновяеми източници в съответствие  с Директива (ЕС) 2018/2001, включително чрез използването на иновативни технологии с потенциал за значителни  бъдещи икономии или чрез подходящо подсилване или разширяване на електроенергийната мрежа;

б) повишаване на енергийната ефективност, с изключение на дейностите за производство на електроенергия, съгласно  посоченото в член 19, параграф 3;

в) увеличаване на чистата или неутралната по отношение на климата мобилност; 22.6.2020 г. BG Официален вестник на Европейския съюз L 198/29

г) преминаване към използването на възобновяеми материали с устойчив произход;

д) увеличаване на използването на безопасни за околната среда технологии на улавяне и оползотворяване, а също и на улавяне и съхранение на въглерод, които водят до нетен спад на емисиите на парникови газове;

е) укрепване на сухоземните въглеродни поглътители, включително посредством избягване на обезлесяването и деградацията на горите, чрез възстановяване на горите, устойчиво управление и възстановяване на обработваемите земи, пасищата и влажните зони, чрез залесяване и регенеративно селско стопанство;

ж) създаване на енергийната инфраструктура, необходима за постигане на декарбонизацията на енергийните системи;

з) производство на чисти и ефективни горива от възобновяеми и неутрални по отношение на въглерода източници; или

и) спомагане за осъществяването на която и да било от дейностите, посочени от „а” до „з” текстове.

2. Икономическа дейност, за която не съществува технологично и икономически осъществима нисковъглеродна алтернатива, се квалифицира като допринасяща съществено за смекчаване на последиците от изменението на климата, ако подкрепя прехода към неутрална по отношение на климата икономика в съответствие с мерките за ограничаване на увеличението на температурата до 1,5 градуса. C над прединдустриалните равнища, включително чрез постепенно премахване на емисиите на парникови газове, по-специално емисиите от твърди изкопаеми горива, и когато тази дейност:

а) има нива на емисии на парникови газове, които съответстват на най-добрите постижения в сектора или отрасъла;

б) не пречи на разработването или внедряването на нисковъглеродни алтернативи;

в) не води до обвързване с въглеродно интензивни активи предвид икономическия им жизнен цикъл.

Еврокомисията ще направи оценка на потенциалния принос и осъществимостта на всички имащи отношение съществуващи технологии.

Дадена икономическа дейност се квалифицира като допринасяща съществено за адаптиране към изменението на климата, когато същата дейност:

а) включва решения за адаптиране, които или значително намаляват опасността от вредно въздействие на тази икономическа дейност върху настоящия или очаквания в бъдеще климат, или значително намаляват посоченото вредно въздействие, без да се повишава опасността от вредно въздействие върху хората, природата или активите; или

б) предлага решения за адаптиране, които освен че отговарят на условията по член 16, допринасят съществено за предотвратяване или намаляване на опасността от вредно въздействие на настоящия или очаквания в бъдеще климат върху хората, природата или активите, без да увеличава опасността от вредно въздействие върху останалите хора, природата или активите.

Експертна група на държавите членки по финансирането за устойчиво развитие (наричана по-нататък „експертна група на държавите членки“) ще съветва Комисията за целесъобразността на техническите критерии за проверка и подхода, възприет във връзка с разработването на тези критерии.

Кои инвестиции ще се определят като екологични и устойчиви?
7157

Последни материали
Виж
Зам. министър на земеделието
Джиков обещава бърза превеждане на помощта от 426 млн. лв.
Продължаваме историята на един честен и работлив производител на домати от Пловдивско
Ето как „розовата мечта” на Венци от Мало Конаре „отлетя” за Великобритания!
Търговията с блокираното зърно продължава на цени под пазарните
САЩ отпускат близо 70 милиона долара за покупка на украинска пшеница
Правителството им се оправдава с неясно откъде взети ниски цени у нас и в Хърватия
Фермерите в Сърбия блокират шосета заради изкупните цени на слънчогледа
Наука и бизнес
Климатичните промени влияят силно и на зоните в „Натура 2000“
Решения на Министерския съвет
Агроминистерството спешно организира изгарянето на рибата, умъртвена след пресъхване на река Искрецка
Свързани материали
Виж
Мнението на бизнеса
Биоасоциация с остра критика срещу наредбата за агроекологичните плащания
Бъдеща ОСП
Новите земеделски практики ще изискват и нова техника
Нормативни промени
От 2019 г. плащанията по агроекология се орязват или намаляват при неспазване на базовите изисквания
Нормативни промени
Почти не останаха фермери с пари по агроекология, но отново се правят промени в наредбата
Нормативни промени
Държавата определи 251 агроекологични райони с полета, където не се извършват растителнозащитни мероприятия
Фонд Земеделие
Още 17 млн. лева са преведени за агроекология от Кампания 2017
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам