Начало » Новини » Света
08.06.2021 г.

Предлага се бюджетът на ЕС за 2022 г. да бъде 311,3 млрд. евро, от тях 60,7 млрд. са за земеделие

Европейската комисия представи проекта
Предлага се бюджетът на ЕС за 2022 г. да бъде 311,3 млрд. евро, от тях 60,7 млрд. са за земеделие

sinor

Европейската комисия ЕК предложи днес бюджетът на ЕС за следващата година да бъде 167,8 милиарда евро плюс още 143,5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU. Този комбиниран вариант от 311,3 млрд. евро ще мобилизира значителни инвестиции за стимулиране на икономическото възстановяване, запазване на устойчивостта и създаване на работни места, се посочва в прессъобщението на ЕК. Приоритет се дава отново за разходите в областта на екологията и цифровите технологии, чиято цел е Европа да стане по-издръжлива и подготвена за бъдещето.

Според еврокомисаря Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС,  „с този проект предлагаме финансова подкрепа с безпрецедентни размери, за да се подсили възстановяването на Европа от здравната и икономическата криза. Ще помогнем на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от пандемията. Ще инвестираме в издръжливостта на Европа и нейната модернизация чрез екологичния и цифровия преход. Нашите основни приоритети са Европа да поеме отново по своя курс, да се ускори възстановяването ѝ и да бъде подготвена за бъдещето”.

Проектобюджетът за 2022 г. отразява политическите приоритети на ЕС, които са от значение за осигуряването на устойчиво възстановяване. Ето и направленията, за които Еврокомисията предлага да бъдат отпуснати съответните средства, в зависимост от поетите до момента ангажименти.

- Безвъзмездните средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за смекчаване на икономическите и социалните последици от коронавирусната пандемия и за повишаване на устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на икономиките и обществата в ЕС предвид предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход са в размер на 118,4 милиарда евро;

Информационните центрове в България по плана NextGeneration

- Бюджетът за общата селскостопанска политика ще бъде 53 милиарда евро плюс 972 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU;

- 36,5 милиарда евро са предвидени за регионалното развитие и сближаване, подсилени с 10,8 милиарда евро от NextGenerationEU по линия на REACT-EU в подкрепа на реакцията при кризи и преодоляването на последиците от кризи;

- 14,8 милиарда евро id m,eolroekr в подкрепа на партньорите на ЕС по света, от които 12,5 милиарда евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ (HUMA);

- 13,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,2 милиарда евро за водещата научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. За нея могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от инструмента NextGenerationEU;

- 5,5 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 1,2 милиарда евро за InvestEU за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора на здравеопазването и стратегическите технологии), 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1,2 милиарда евро за програмата „Цифрова Европа“ с цел оформяне на цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU могат да бъдат отделени допълнителни 1,8 милиарда евро от NextGenerationEU.

- 4,7 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 3,4 милиарда евро по програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образование и мобилност на хората, 401 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла Европа и 250 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите;

- 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област;

- 1,9 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 708 милиона евро за програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, и 1,2 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният преход е от полза за всички. За Фонда за справедлив преход могат да бъдат отделени допълнителни 4,3 милиарда евро от NextGenerationEU;

- 1,9 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 780 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ), и 758 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex);

- 1,9 милиарда евро за подпомагане на държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки да изпълнят изискванията на процеса на присъединяване на Съюза, главно чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III);

- 1,3 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,1 милиарда евро за подкрепа на мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети;

- 1,2 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната и общата сигурност, от които 950 милиона евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), както и 232 милиона евро в подкрепа на военната мобилност;

- 905 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 584 милиона евро за програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с измамите, данъчното облагане и митниците;

- 789 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гарантира всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 95 милиона евро за Механизма за гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ в случай на криза. За rescEU могат да бъдат отделени допълнителни 680 милиона евро от инструмента NextGenerationEU;

- 600 милиона евро за сигурността, от които 227 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберпрестъпността.

Проектобюджетът за 2022 г. е част от дългосрочния бюджет на Съюза, приет в края на 2020 г., и има за цел да превърне неговите приоритети в конкретни резултати на годишна основа. Ето защо значителна част от средствата ще бъдат предназначени за борба с изменението на климата в съответствие с целта за изразходване на 30 % от дългосрочния бюджет и инструмента за възстановяване NextGenerationEU за този приоритет на политиката.

От ЕК припомнят, че проектобюджетът на ЕС за 2022 г. включва разходите по линия на NextGenerationEU, които ще бъдат финансирани със заеми, взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от бюджетните кредити под таваните в дългосрочния бюджет, които се финансират от собствените ресурси. За последните в проектобюджета са предложени две суми за всяка програма — поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договори, сключени през дадена година, а плащанията представляват реално изплащаните средства. Предложеният за 2022 г. бюджет на ЕС възлиза на 167,8 милиарда евро поети задължения и 169,4 милиарда евро плащания. Всички суми са по текущи цени.

Действителните плащания по NextGenerationEU и нуждите от средства, за които Европейската комисия ще търси пазарно финансиране, могат да бъдат по-малки и ще се основават на точни оценки, които се променят с течение на времето. Комисията ще продължи да публикува шестмесечни планове за финансиране, с които да предоставя информация за планираните обеми на емисиите на облигации през следващите месеци.

С бюджет от 807 милиарда евро по текущи цени NextGenerationEU ще спомогне за отстраняването на непосредствените икономически и социални щети, причинени от коронавирусната пандемия, и ще подготви ЕС за бъдещето. Инструментът ще спомогне за изграждането в периода след COVID-19 на един по-екологичен, по-цифровизиран, по-издръжлив и по-добре пригоден към днешните и бъдещите предизвикателства Европейски съюз. Централно място в NextGenerationEU заема Механизмът за възстановяване и устойчивост — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите от ЕС. Договорите/поетите задължения по NextGenerationEU могат да бъдат сключени до края на 2023 г., като плащанията, свързани със заемите, ще се извършват до края на 2026 г.

След като всички държави-членки на ЕС одобриха Решението за собствените ресурси, ЕК вече може да започне да набира средства, за да финансира възстановяването на Европа чрез NextGenerationEU, се посочва още в прессъобщението.

Предлага се бюджетът на ЕС за 2022 г. да бъде 311,3 млрд. евро, от тях 60,7 млрд. са за земеделие
5155

Последни материали
Виж
Инспекциите на животновъди, които все още не са уведомени за тях се отлагат
Проверките в животновъдните обекти за Кампания 2021 ще се извършват само до 10 часа
Приета е наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
България не е съгласна трапезните картофи, да не се допускат за подпомагане по обвързаната подкрепа
България и Северна Македония ще си сътрудничат в областта на земеделието
Заличават животновъдни обекти в Медвен заради сигнали за безстопанствени животни
Какво да правим с опадалите и негодни ябълки
Свързани материали
Виж
Решения на служебния кабинет
С още 20 милиона лева се вдига бюджетът за преработка по подмярка 4.2 от ПРСР
До 13 юли се приемат предложения от фермерите
Животновъдите получават още 62,5 млн. лв. по подмярка 4,1 за инвестиции в стопанствата
Средствата ще стигнат за допълнителни 158 проекта
Отпускат още почти 5 милиона лева по подмярката за стартова помощ за малки стопанства
По предложение на бранша
С над 32 млн. лв. се увеличава бюджетът по подмярка 6.4.1
Бюджетът е 238 млн. лева
Две министерства предлагат нови мерки за биоразнообразието в Плана за възстановяване и устойчивост
Кадър с изключителен опит
От 1 септемви Илияна Цанова поема поста заместник-генерален директор в бюджетната дирекция на Еврокомисията
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам