Начало » Новини » Коментари
20.01.2021 г.

Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.

Промени в наредбата за агроекологията
Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.

sinor

Поради изтичането на преходния период 2014-2020 г. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и наложения преходен период от две години до края на 2022 г., в който ще се прилага старата ОСП, министерството на земеделието е длъжно да коригира начините на субсидиране по мерките от ПРСР, които се превеждат с директните плащания. Експертите са качили на страницата на агроминистерството промени в наредба 7 за  прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., които включват съществени корекции в ставките, особено по направленията за "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС" и за "Контрол на почвената ерозия":

Фермерите могат да дават идеи по проекта за промени до 18 февруари тази година.

Ето и по-важните поправки в наредбата. Ако досега годишното агроекологично плащане по направление "Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС" беше следното - до 126,80 евро/ха за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша, а за поддържане на затревени площи с ВПС чрез косене - до 113,51 евро/ха, с новите корекции тези плащания се променят по следния начин.

При пашата думите „ до 126,80 евро/ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:

„аа) до 126,80 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;

бб) до 134,09 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

А при косенето думите „- до 113, 51 евро/ха“ се заличават и се създават букви „аа“ и „бб“:

„аа) до 113, 51 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2021 г.;

бб) до 125,78 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

По отношение на направление "Контрол на почвената ерозия" старият вариант в наредбата гласеше, че за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи се плащат:

аа) до 315 евро/ха - за площи, заявени до 1.01.2018 г.;

бб) 266 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;

б) А при противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения плащанията са следните:

- затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения - до 156 евро/ха;

- изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона - до 142 евро/ха;

в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., в сила от 04.08.2015 г.) противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:

- (доп. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) за създаване и поддържане на буферни ивици - до 40 евро/ха за площи, заявени до 1.01.2018 г., и 36 евро/ха - за площи, заявени след 1.01.2018 г.;

- за поясно редуване на културите - до 38,2 евро/ха;

С промените в наредбата плащанията се променят по следния начин.

а) в буква „б“:

аа) в тире първо след думите „до 156 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г. и до 157,48 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

бб) в тире второ след думите „до 142 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г. и до 128,85 евро/ха за площи, заявени след 1.01.2021 г.“;

б) в буква „в“:

аа) в тире първо след думите „буферни ивици“ се добавя „с медоносна тревна растителност“, а след думите „след 1.01.2018 г.“ се добавя „а за площи, заявени след 1.01.2021 г. - до 63,82 евро/ха“;

бб) в тире второ след думите „до 38, 2 евро/ха“ се добавя „за площи, заявени до 1.01.2021 г.“

вв) създава се тире трето:

„по-ясно редуване на окопни със слята повърхност култури, перпендикулярно на склона – до 91,88 евро/ха  за площи, заявени след 1.01.2021 г.;“.

Според новата наредба петгодишните ангажименти по мярка 10 ще се прилагат най-късно до края на 2022 г. След изтичане на срока по ал. 1 прилагането на агроекологичните дейности може да бъде ежегодно удължавано при спазване на изискванията по тази наредба.

Предложените промени в ангажиментите по направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. на първо място отчитат прогнозните финансови средства по мярката и възможността новите ангажименти да бъдат по-кратки,  без това да има неблагоприятен ефект върху бюджета, като осигурят непрекъснатост на изпълняваните дейности по направленията и на второ място се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в националното законодателство и правото на Европейския съюз.

Във връзка с предложените текстове в НИД на Наредба № 7 от 2015 г., за нови ангажименти през 2021 г. по направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“ се предлага да се изпълняват за срок от една година.

По отношение на направление „Възстановяване и поддържане на земите с висока природна стойност (ВПС 1)“ се създава възможността, в случай че са изключени площи от обхвата на мярката, поради влезли в сила заповеди за обявяване на зони по Натура 2000, ангажиментът да продължи да се изпълнява с останалите площи, а когато всички площи са включени в зони по Натура 2000 и ангажимента се прекрати, да не се изисква възстановяване на полученото финансово подпомагане по направлението или да  бъде продължен ангажимента по дейности за паша само с площи от ангажимента, които не са изключени от обхвата  на мярката.

Предвиден е по-кратък период от две години за изпълнение на нови ангажименти за дейности от направлението „Контрол на почвената ерозия“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство”, като в съответствие с чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/2220 г. продължителността на ангажимента може да бъде от 1 до 3 години.

По отношение на част от прилаганите дейностите по направление „Контрол на почвената ерозия“, са въведени нови допустими разходи за:

- Противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения - чрез затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения - поддържане на нисък тревостой на междуредовото затревяване и вътрешноредово окопаване на насажденията, както и прокарване и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона. - Противоерозионни мероприятие в обработваеми земи: за създаване и поддържане на буферни ивици с медоносна тревна растителност и поясно редуване на окопни със слята повърхност култури перпендикулярно на склона.

Поради измененията и допълненията в цитираните дейности по направлението се правят промени в чл. 36 от Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 7 от 2015 г.), както и в чл. 46 във връзка с изискването да се предостави документ при закупуване на тревните смески и семена на медоносни растения при изпълнение на ангажименти свързани със затревяване или създаване на буферни ивици с медоносни растителност.

Практиката по прилагане на направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ от мярка 10 „Агроекология и климат“ показа необходимостта от усъвършенстване и повишаване изискванията в направлението. В резултат на проведени междуинституционални срещи между представители на министерствата на околната среда, на земеделието и на Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, беше изпратено писмо с вх. № 0403-214 oт 23.11.2020 г., в което са посочени нуждата от краткосрочни мерки за подобряването на пасищните екосистеми в националните паркове. Това наложи  да бъдат направени допълнения в Приложение 6 към чл. 16 и чл. 23, ал. 2 от Наредба № 7 от 2015 г., във връзка с чл. 17 и чл. 21 от Закона за защитените територии.

Добавят се изисквания към направлението съгласно които животните са придружавани от пастир (гледач), ако не се придружават от земеделския стопанин, а за бенефициентите, които осъществяват дейността с придружаващи стадото кучета, на същите да бъдат поставяни спъвачки.

Как се променят субсидиите за постоянно затревените площи през 2021 г.
53511

Последни материали
Виж
След официалното публикуване на промените в Наредба 4 в Държавен вестник
Отварят допълнителен прием на електронни формуляри в СЕУ за Кампания 2023
Обръщение
Проданов към колегите: Чака ни изключително дълга битка!
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 19-21 септември 2023 година
Сделките за слънчоглед на борсата се сключват със 100 лева надолу въпреки протестите
Спасиха сръндак, паднал в бетонен водоем край село Еленово
Първият прием за лозарите по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ e от 16 октомври до 15 ноември
Според търговци това вдига митата със съответно 56 и 35 на сто
Турция въведе референтни цени за слънчогледа и нерафинираното масло
Свързани материали
Виж
И тук ставките са индексирани според стратегическия план
Доплатиха близо 9 милиона лева по мярката за агроекология и климат
Дългоочаквани нормативни промени
До 1 юни се обсъждат новите ставки за агроекологичните ангажименти и за биофермерите
ДФЗ стартира прием по мерки 10 и 11 от ПРСР (2014-2020 г.)
Новата методика за Агроекология и климат
Режат с 5% субсидиите при изкуствено торене, а със 100% - в други десет случая!
ДФЗ
Преведени са 37,4 млн. лева за агроекология в Кампания 2022
Информационна кампания 2023
При агроекологията първо чертаете земите със стари ангажименти, след това – по новия план!
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам