Начало » Важно за фермера » Животновъдство
24.08.2020 г.

До 100% помощ се планира за фермери, които поддържат родословната книга на стадата си

Чака нотификация от ЕК
До 100% помощ се планира за фермери, които поддържат родословната книга на стадата си

sinor

През есента се очаква Европейската комисия да даде разрешение (нотификация) за нова помощ за животновъдите, които поддържат родословната книга на отглежданите от тях стада. Бюджетът е в размер на 15 милиона лева, като стопаните ще могат да кандидатстват за нея до 30 юни 2021 година, съобщиха от министерството на земеделието. За да покриете административните разходи по създаване и поддържане на родословна книга, помощта може да бъде до 100% от размера им. До 70% ще бъдат субисдиите за изпитвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица при определяне на генетичните качества или продуктивността на животните.

На страницата на министерството е качен списъкът на отделните дейности, чиито цени ще се покриват с определената помощ. Представяме някои от важните анализи, чиято цена ще бъде покривана 100%.

В областта на говедовъдството и биволовъдството най-големи са разходите за ДНК-тест за доказване на произхода на мъжките разплодници, включени в случните планове за периода на прилагане на помощта. Покриват се 62 лв. на тестовене, направени на до 5 % от вписаните в главния раздел на родословната книга женски животни, навършили 24 месеца, включени за подпомагане за първи път и родени в България.

Друг разход, който се покрива, е за поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други), според развъдната програма – тук цената е 4,11 лв. За издаване на зоотехнически сертификат на ремонтни животни, вписани в регистрите (ремонтните книги) на РО се плаща 1 лев.

При овцевъдите и козевъдите разходите са аналогични. Разликата е, че при ДНК-анализите 62-та лева се дават за проверка на произход на всички мъжки агнета/пръчлета от комерсиални породи, подадени от РО в депа/животновъден обект;  до 25 % от мъжките агнета/пръчлета от автохтонни породи подадени от РО в депа/животновъден обект и за кочове/пръчове, бащи на мъжки агнета/пръчлета от комерсиални и автохтонни породи, подадени от РО в депа/животновъден обект.

При свиневъдството се покриват само един разход, струващ 3,50 лв. - за поддържане на актуален опис; за вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други) според развъдната програма.

При птицевъдите се покприват два разхода - за комерсиални линии и породи се плаща по 3 стотинки, а за националните породи, застрашени от изчезване – 2,70 лв.

При коневъдството за поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (определяне на работоспособността, бонитировка и други), според развъдната програма плащанията за български породи коне са 36 лв., за интродуцирани породи коне – 26 лв. и за автохтонни породи коне – 19 лв.

Помощта за пчеларите ще бъде 1,93 лв. за поддържане на актуален опис на пчелните семейства; поддържане на родословна книга с вписване на данните от развъдните мероприятия, според развъдната програма.

При отглеждане на зайци помощта е 4 лева и са дава за поддържане на актуален опис; вписване на приплодите; регистриране на отпадането на животните и причините за него; регистриране на произхода, вписване на данните от развъдните мероприятия (контрол на продуктивните качества, бонитировка и други), според развъдната програма.

Ето и дейностите, които ще бъдат покривани до 70 на сто с бъдещата помощ. Останалите 30 на сто ще се покриват от фермерите.

Помощи за селективна дейност

За говедовъди и биволовъди при контрол на млечната продуктивност, за животно годишно, при среден размер на фермите, контролирани от развъдната организация/ИАСРЖ, се приемат следните разходи. При среден размер на фермата ,контролирана от развъдната организация/ИАСРЖ, с до 30 СРЖ разходите са  33,98лв. за А4 - (до 30% от популацията). При А4Ш е 21,02 лв., при А8 е 17,30 лв. и за А8Т е 10,77лв.

Разходите за контрол на репродуктивната способност се правят върху 0,75 лв., за тестване на висококласни бици, чрез преценка на мъжките приплоди (до 8% от контролираната популация годишно при млечни и комбинирани породи) разходът е 5 лв. Линейната оценка за крави от комбинираните и специализираните породи за мляко (до 10 % от контролираната популация годишно) струва 25 лв. Разходът за контрол на месодайната продуктивност по признаците, включени в селекционната програма за породата (до 30% от контролираната популацията за специализираните месодайни породи и до 10% за комбинираните породи) е 25 лв. Оценката по морфологични белези при автохтонните породи, растежа и развитието, преживяемостта и други признаци, според развъдната програма на породата струва 15 лв.

Хиляда лева струва тестването на млади разплодни животни (до 0,5% от контролираната популацията за специализираните месодайни породи говеда, до 0,3% от контролираната част на популацията при автохтонните породи говеда и до 0,3% от контролираната популация на биволите). За бонитировка се плаща 4 лева.

При овцевъдството до 70 на сто се покриват следните разходи. Контрол на млечната продуктивност по метод АС, за млечните породи, (за контролирана овца-майка I и II лактация до 10% от размера на контролираната популация). Контрол на млечната продуктивност по метод АС, за млечните породи, (за контролирана овца - майка I и II лактация) в кочопроизводните стада - 6,76 лв. Контрол на месодайна продуктивност, за контролирано разплодно животно (на контролирана овца – майка I и II лактация, до 10% от размера на контролираната популация), по признаците, определени в развъдната програма. Контрол на месодайната продуктивност, (за контролирана овца- майка I и II лактация) в кочопроизводните стада - 6,80 лв.

Контрол на вълнодайната продуктивност, за тънкорунните и полутънкорунните породи (за разплодни кочлета и дзвизки до 10% от размера на контролираната популация на овцете – майки на I и II лактация), по признаците, определени в развъдната програма. Контрол на вълнодайната продуктивност, за тънкорунните и полутънкорунните породи в кочопроизводните стада на овцете – майки на I и II лактация) - 9,05 лв..

Оценка по морфологични белези при автохтонните породи (до 30% от контролираната популация годишно) - 4,15 лв..

Контрол на плодовитостта – 0,50 лв.

Тестване на висококласни кочове, чрез преценка на приплодите им (до 5 % от контролираната популация годишно при комерсиалните породи) – 8 лева.

Тестване на млади мъжки животни по собствена продуктивност, постъпили в депата на 100 дневна възраст, с престой 210 дни- 400 лв.

Обвързаната подкрепа за животни през 2020

Всяка развъдна организация отглежда животните в едно депо:

- за  РО с животни под 10 000 бр овце-майки – до 0,4% от контролираната популация – 650 лв.

-           за РО с животни над 10 000 бр овце-майки – до 0,2% от контролираната популация – 800 лв.

Бонитировка на животни на възраст до 3,5 навършени години – 1,04 лв.

Различни са разходите при козевъдството.

Контрол на млечната продуктивност:

-           метод А5 (до 15% от контролираната популация) - 15,40 лв.

-           метод АТ5 (до 35% от контролираната популация) – 8,90 лв.

Оценка по морфологични белези:

-           екстериорни измервания за комерсиалните породи, до 20% от контролираната популация годишно – 2,40 лв.

-           за автохтонните породи, до 30% от контролираната популация годишно – 5,15 лв.

Контрол на плодовитостта – 0,50 лв.

Тестване на висококласни пръчове, чрез преценка на приплодите им (до 10 % от контролираната популация годишно при  млечни породи).

Тестване на млади мъжки животни по собствена продуктивност, постъпили в депата на 100 дневна възраст, с престой 210 дни:

       -    за  РО с животни под 10 000 бр кози-майки – до 0,4% от контролираната популация – 650 лв.

        -   за  РО с животни над 10 000 бр кози-майки – до 0,2% от контролираната популация – 800 лв.

Бонитировка на животни на възраст до 3,5 навършени години – 1,04 лв.

При свиневъдствато до 70 на сто се покриват разходите за контрол на плодовитостта с вписване в регистъра за запложданията и опрасванията (за контролирана свиня-майка годишно) -    2,20 лв.

За контрол на месодайната продуктивност при комерсиалните породи, по признаците, включени в развъдната програма (за контролирана свиня-майка годишно) - 3,05 лв.

За контрол на продуктивните признаци при автохтонните породи - 6,74 лв.

В областта на птицевъдството списъкат е следният контрол на продуктивните качества, според селекционната програма за всеки вид, порода, линия и хибрид от комерсиалните породи - 0,043 лв. Контрол на продуктивните качества, според развъдната програма за всеки вид и порода, за националните породи, застрашени от изчезване - 3,50 лв.

До 70 на сто се покриват разходите на пчеларите за определяне на силата на пчелното семейство, продуктивност, плодовитост, капацитет - 4,60 лв. и за морфологичен и биометричен анализ - 3,34 лв.

Подпомагане за дейностите по т.2.1 и 2.2 „Овцевъдство“ се предоставя на овце - майки при следните условия: възраст до 84 месеца (към 1 март на съответната година); на 50 овце – майки : 1 коч (със зоотехнически сертификат).

Подпомагане за дейностите по т.2.1 и т.2.2 „Козевъдство“ се предоставя на кози - майки при следните условия: възраст до 108 месеца (към 1 март на съответната година); на 50 кози – майки : 1 пръч (със зоотехнически сертификат).

По т. 2.1 и 2.2 е допустимо предоставяне на помощ само за извършване на дейност с разплодни животни (линии и хибриди свине и птици), вписани в родословната книга на породата (или зоотехническия регистър за хибридите свине и птици), за която одобрените организация имат разрешение за развъдна дейност. Животните са идентифицирани, в съответствие с приложимото ветеринарно законодателство и са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6 от Закона за животновъдството, поддържани от ИАСРЖ. Качествените показатели на контролираните признаци се определят в лаборатории с подходящо оборудване и капацитет за извършване на анализите за нуждите на селекцията, в които лабораторната техника осигурява окачествяване на показателите, независимо един от друг.

Недопустими по т. 2.1 и 2.2 са следните разходи - представителни разходи; възстановени средства на ДФ „Земеделие“;извършени/платени извън отчетния период 01.01. – 31. 12.  на съответната година на прилагане на схемата за подпомагане. Членският внос не е приход по схемата.

Кандидатстването за тези помощи трябва да станат най-късно до 30 ноември 2020 година.

До 100% помощ се планира за фермери, които поддържат родословната книга на стадата си
11224

Последни материали
Виж
Насърчения за инвеститорите
„Олива” получава безвъзмездна помощ за разкриване на нови работни места
Решения на Министерския съвет
Кабинетът реши средната пенсия през 2021 г. да се повиши със 77 лева
Репетицията започва от днес
Какъв бюджет за 2021 г. одобри кабинетът дистанционно на днешното заседание
Решения на Министерския съвет
Цял месец се бави нормативът, допускащ браншовици да участват в подготовката на стратегическия план
Отговор от министерството на земеделието
Кои мерки по ПРСР ще стартират в началото на 2021 г. и дали ще се подкрепят инвестициите в модернизация
Протести днес пред Народното събрание
Еднодневните договори в земеделието масово прикриват нелегалния труд, сигнализират синдикалисти
Свързани материали
Виж
УС на ДФЗ
ДФЗ отпуска общо 7,1 млн. лева за родословна книга и генетични качества на животните
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам